کارشناس رسمی دادگستری پرستاری درموردکمک پرستاردرسقط غیرمجاز

سقط غیرقانونی جنین چیست؟

به گفته ی کارشناسان رسمی دادگستری به ازبین بردن غیرقانونی محصولات حاملگی قبل از هفته بیستم گفته می شودوخطرات شدیدی رابه دنبال دارد.

مجازات سقط غیرقانونی

طبق ماده 624قانون اسلامی اگرپرستار وسایل سقط جنسن رافراهم کند به دوتاپنج سال حبس محکوم خواهد شد.

طبق ماده 306قانون اسلامی جنایت عمدی هرچندپس ازحلول روح باشد علاوه برپرداخت دیه مجازات تعزیری محکوم میشود.

طبق ماده 556اگرجنین دارای روح باشد مشمول حکم تغلیظ است.

طبق ماده 716نطفه ای که دررحم باشددوصدم دیه کامل علقه چهارصدم دیه کامل مضغه شیش صدم دیه کامل عظام هشت صدم دیه کامل جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده است ولی روح دمیده نشده یک دهم دیه کامل واگرروح درآن دمیده شده باشد اگرپسرباشددیه کامل واگردخترباشدنصف آن واگرمشتبه باشدسه چهارم دیه کامل .

طبق ماده ۷۱۷ اگردراثرجنایتی که به مادروارد شودجنین ازبین رود علاوه بردیه جنایت مادردیه جنین راهم باید پرداخت کند

انواع سقط ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری

سقط به سه دسته درمانی،خودبه خودی،وجنایی تقسیم بندی می شود.

سقط جنایی به حالتی گفته می شود که عمدا به خروج محصولات حاملگی میکند.که یاتوسط خوده مادرصورت میگیرد یاتوسط دیگران.

سقط درمانی به حالتی گفته می شودکه ناهنجاری ژنی باعث سقط جنین می شود.

در سقط خودبه خودی هم مادر به دلیل خون ریزی یا مشکلات دیگرجنین راسقط میکند.معمولابین هفته های 8 تا12 حاملگی اتفاق می افتد.که سطح پروژسترون ترشح شده ازجسم زردکاهش میابدوهورمون جفتی به سطح بالای کافی برای حفظ جنین نرسیده است.

علل های اختصاصی سقط جنین

طبق نظرات کارشناسان رسمی دادگستری

نقص های ژنتیکی

تخمک یااسپرم ناقص

اشکال درلانه گزینی

فیبروییدهای رحم

بیماری مزمن مادر

عفونت حاد

اختلالات تغذیه ای

ناهنجاری دستگاه تولید مثل

علل های اختصاصی برای سقط هستند.که درصورت وجود چنین مشکلاتی سقط قانونی محسوب میشود.