کارشناس رسمی دادگستری پرستاری درمورداشتباه دردادن داروهای مولتیپل دوز

اقدامات لازم برای داروهای مولتیپل دوز

طبق دستورکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری پرستاران ملزمندتمام نکات زیر رابرای استفاده ازداروهای مولتیپل دوز آگاه باشند.

۱)به تمام نکاتی که روی بروشورداخل جعبه دارویاروی جلددارونوشته شده است توجه داشته باشند.

۲)به طریقه نگهداری دارو،درجه حرارت،رطوبت،درمعرض تاریکی یانوربودن توجه فرماییند.

۳)به نحوه آماده سازی آن توجه کنیدکه باچه میزان اب مقطرترکیب شود.

۴)به این نکته توجه کنند که بعدازترکیب داروتاچند ساعت میتوان داروی حل شده رادرچه شرایطی نگهداری کنند.

۵)میزان دوز مصرفی درهروعده طبق دستورپزشک روی بسته یندی ذکرشود.

کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری به مواردزیر برای داروهای مولتیپل دوز تاکییدفراوان دارند

۱)به تاریخ مصرف ویال قبل ازتزریق دقت کنند.

۲)قبل از استفاده ازدارودستهای خودرابشویند.

۳)بعدازبازشدن روی ویال تاریخ وساعت بازشدن زده شود.

۴)قبل ازاینکه سرسوزن راوارد ویالی کنید که قبلابازشده است قسمت پلاستیکی راباپنبه الکل ضدعفونی کنید.وازسرنگ وسرسوزن مخصوص استفاده کنید.

انواع داروهای مولتیپل دوزبراساس نظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری

۱)انسولین رگولارکه مدت نگهداری آن ۲۸ روزاست ودریخچال وزیر۲۵ درجه نگهداری می شود.

۲)انسولین NPHکه مدت نگهداری آن ۲۸ روزاست ودریخچال وزیر۲۵درجه نگهداری می شود.

۳)لیدوکایین که مدت نگهداری آن ۲۸ روز است ودردمای ۲۵ درجه نگهداری می شود.

۴)واکسن هپاتیت B که به مدت ۳۰ روز ودریخچال نگهداری میشود.

۵)کتامین که به مدت ۲۸ روز ودردمای ۲۵ درجه نگهداری میشودوباید ازنورمحافظت شود.