نقش کارشناس رسمی دادگستری پرستاری برنحوه دارودهی پرستاران

اشتباه دارودادن به مریض توسط پرستار

براساس نظرات کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری چنانچه پرستاربدلیل سهل انگاری وعدم آگاهی دردارودادن دچارخطای دارویی شود و باعث ضرروزیان به مریض شود دراینجامبحث قصوردرپرستاری مطرح میشود ودرمحاکم قضایی وپس ازانجام کارشناسی درسازمان پزشکی منجربه صدور رای میشود وباید طبق موازین پزشکی به جبران آن بپردازدوممکن است علاوه برجریمه نقدی محکومیت جزایی نیز داشته باشد.

قانون 8right دردارودهی

کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری بیان میکندکه برای دارودادن باید اصل 8 rightکه شامل 1)بیمارصحیح باشد که باید برای مطمین شدن به دستبد مشخصات بیمار توجه کنیم یامیتوانیم اسم وفامیل مریض راازخودش بپرسیم اگرمریض بیهوش بودبایدازهمراهش پرسیده شود 2)داروصحیح 3)زمان صحیح :داروهای مریض باید سرساعتی که پزشک اردرکرده است داده شود ۴)راه مصرف صحیح5)دوزصحیح۶)ثبت صحیح۷)تجویزصحیح۸)پاسخ مناسب به دارو رعایت شود.

عوامل موثردربروز اشتباهات دارویی ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری بیان میکنندکه خستگی زیادپرستاربدلیل کارزیاد ،بی دقتی،بدخط نوشتن اردردکتر،عدم اطلاعات کافی درموردداروها،شیفت های فشرده،شیفت شب دلایلی هستند که باعث اشتباهات دارویی درپرستاران میشود.که مهم ترین آنهاشلوغی محیط وخستگی بدلیل کارزیادمی باشد.همچنین این پرستاران تاکیید میکنندکه اگرپرستاران اطلاعات دارویی خودراافزایش دهنداشتباهات وخطاهای دارویی کاهش می یابدوهمچنین بیشترین خطاهای دارویی درمورد داروهایی بااسامی واشکال مشابه اتفاق می افتد.

 

راه کارهای موثرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری برای کاهش خطاهای دارویی

1)تمامی بخش هابایدداروهایی که اسامی مشابه دارندرالیست کنندودراختیارپرسنل قراردهند.

۲)داروهایی که دارای اسامی مشابه هستندرابابرچسب زردنشانه گذاری کنند.

۳)داروهایی که دارای هشداربالا(داروهایی هستندکه خطرات زیادی برای مریض ایجادمی کنندوحتی ممکن موجب مرگ بیمارمیشوند)هستندرابابرچسب قرمزنشان گذاری کنند.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 98% - 100 votes
کارشناس رسمی دادگستری