نظر کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری دررابطه باعدم رعایت حریم خصوصی بیمار

برطبق نظرکارشناس رسمی رشته پرستاری،با توجه به بند 4 منشورحقوقی بیماربه طورصریح بیان شده است که کلیه ی اقدامات درمانی و سلامت در تمامی مراحل مراقبت که به بیمار ارائه می شود،ملزم به رعایت کردن حفظ حریم خصوصی بیمار و حفظ اسرار بیمارمی باشد.

ازنظرکارشناس رشته پرستاری،حریم خصوصی بیماررا میتوان در پنج دسته گروه بندی کرد:

1)حریم خصوصی فیزیکی که به جسم بیمار مرتبط است

2)حریم خصوصی اطلاعاتی که بر محرمانه بودن اطلاعات بیمارتاکید دارد

3)حریم خصوصی معاشرتی که بیماریا خواهان تنهایی است یا افراد صمیمی را می طلبد

4)حریم خصوصی مالکیتی که فرد حق کنترل بر معیار های هویتش را دارد مثل ژنتیک و

5)حریم خصوصی فرد بیمار در تصمیم گیری های پزشکی

در ادامه چگونگی رعایت حریم خصوصی بیمارگفته شده و نباید بر خلاف آن عمل شود:

مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری ، با توجه به بند 5، پزشکان و پرستاران و سایر اعضای کادر درمانی موظف اند که از هر چیز و هر اقدامی که حریم خصوصی بیمار را می شکند، خودداری کنند.پس مثلا  هر گونه اقدامی که باعث خجالت و شرم بیمار در حضور دیگران می شود را انجام ندهند و همچنین تناسب جنسیتی با بیمار تا حد امکان رعایت شود.

با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری در مورد مصاحبه با بیمار و گرفتن شرح حال ، بر اساس بند6 ، پزشکان و پرستاران و سایر اعضای تیم درمانی از پرسیدن سوالات شخصی و غیر مرتبط با درمان بیمار اجتناب کنند .پس مثلا از پرسیدن سوالات خانوادگی بر حذر باشند . ولی اگر این گونه سوالات برای درمان بیمار ضروری باشد، باید با زبانی قابل فهم و قابل درک، ضرورت پرسیدن این سوال ها برای بیمار بیان شود.

کارشناس دادگستری رشته پرستاری در رابطه با همراه بیمار می گویند : بر طبق بند 7 ، اگر بیماری ، فرد یا افرادی را برای همراهی در درمان درخواست کند، به بیمار اجازه اش را بدهند .مگر در صورتی که حضور این افراد اقدامات استاندارد پزشکی را مختل کند.

بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری ،طبق ماده 8 در هنگام معاینات حساس مریض غیر هم جنس ،از مریض رضایتش گرفته شود. و طبق ماده ی 9و10 پزشک و پرستار نمی توانند چند مریض را در یک اتاق به صورت همزمان معاینه کنند.

نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری در رابطه با ارتباط اعضای کادر درمانی با رسانه ها بر طبق ماده ی 11این است که این ارتباط باید به گونه ای باشد که اطلاعات مریض را فاش نکند و حریم خصوصی بیمار را نشکند.و هم چنین طبق ماده ی 12 اسرار و حریم خصوصی بیمارانی که معروف و چهره ی مشهورند بایستی حفظ شود و اطلاعات فاش نشود و به این ترتیب باعث ناراحتی بیمار و خانواده بیمار نشوند.

کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری بر طبق ماده ی 13 می گویند که هر گونه عکس گرفتن و فیلم گرفتن از بیمار و اعضای بیمار که با هدف آموزشی ،تحقیقاتی و یا درمانی وهم چنین مستندسازی و ...گرفته شده باشد ،تنها در صورتی مجاز وموجه خواهد بود که از بیمار اجازه گرفته باشند و یا کمیته ی اخلاق پزشکی معتبر بیمارستان تایید کرده باشد . اگر با هدف سرگرمی و شوخی و ... گرفته شود ممنوع می باشد.

کارشناس دادگستری رشته پرستاری ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات و نمونه های بدن بیمار جزئی از حریم خصوصی بیمار هستند،بر طبق  ماده 14می گویند: اطلاعات و نمونه های بیمار و هر چیزی که از بدن بیمار خارج شده و هم چنین عکس های رادیوگرافی بیمار و ... استفاده کردن از آن ها در صورتی جایز است که از بیمار رضایت گرفته شده یا این که نام بیمار مشخص نباشد.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 100% - 100 votes
کارشناس رسمی دادگستری