نحوه برخوردکارشناس رسمی دادگستری درهنگام قصورپرستاری

قصور پرستاری

ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری قصوردرپرستاری کوتاهی درانجام وظایف پرستاری می باشدکه باید وظایف خودرادرقبال مسیولیت هایشان انجام دهندچون خطای آن هابسیارسنگین است وباجان بیمارسروکاردارند.به همین دلیل کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری پرستاران راموردتوجه فراوان قرارداده است ودرصورت قصوردرکارشان مجازات هایی برای آن هادرنظرگرفته است

پرستاران درقبال بیمارمسئول خطاهای خودهستندواگرسهل انگاری و غفلت درمسیرمراقبت ازبیماران ایجادشودوباعث ضرروزیان وآسیب جدی به بیمارشوندبایدبرطبق موازین پزشکی به جبران آن بپردازند.

قصوردرپرستاری به دوشکل انجام می شود

ازنظرکارشناس رسمی دادگستری قصوردرپرستاری به دوشکل انجام میشود که شامل سهل انگاری پرستاری وتخلف انتضامی پرستاری است.

سهل انگاری پرستاری:طبق نطرکارشناس رسمی دادگستری اگرپرستاری دچارسهل انگاری شدکارشناس رسمی دادگستری بعدازانجام کارشناسی درسازمان پزسکی قانون رای راصادرمیکند.سهل انگاری درپرستاری براساس ماده ۳۳۶قانون مجازات اسلامی در۴ شکل امکان پذیراست

بی مبالاتی:شدیدترین نوع قصوربوده است وبه معنایی بی فکری بی توجهی وبی تدبیری می باشد.وبه معنای عام تر عملی است که بایدانجام می شده ولی از انجام آن غفلت کرده است.

بی احتیاطی: انجام کاری که ازنظرعلمی درست نیست.

عدم مهارت: یعنی پرستارتجربه ومهارت کافی درآن کارراندارد.

عدم رعایت نظامات دولتی:وقتی است که پرستارقوانین،دستوالعمل،بخش نامه هایی که ازطرف مدیران صادرمی شودرا رعایت نمیکند

قصوردرپرسنل باتجربه ترومسن ترازنوع بی مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی می باشد.

قصوردرپرسنل جوانترازنوع بی احتیاطی وعدم مهارت می باشد.

تخلف انتطامی پرستاری

ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری این تخلف جرم محسوب نمیشودومجازاتی برای آن درنظرنگرفته انداماپرستاران به دلیل تعهداتی که دارندملزم به رعایت آن هستند.

شرایط اثبات قصور

براساس نطرات کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری برای اثبات قصورچهارشرط لازم است

وظیفه:پرستاربعدازاینکه وظیفه ی پرستاری ازبیماررابرعهده گرفت بایدبه بررسی دقیق گزارش ها،پرونده ها،و...بپردازد.1)

2)تخطی:کوتاهی درانجام وطایف پرستاری می باشدکه کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری برای جلوگیری از خطاوقصوروظایف مشخصی قرارداده اند.

 

3)آسیب جسمی یاروانی:وقتی که به دلیل کوتاهی پرستارآسیب جسمی یاروانی به بیمارواردشود وبتوانیم حدوددقیق آسیب رامشخص کنیم دراین صورت قصورپرستاری مطرح می شود.

4)ارتباط خطاوآسیب:به این منظوراست که بین خطایی که پرستارانجام داده است وآسیبی که به بیمارواردشده است ارتباطی وجودداشته باشد.

شایع ترین موارد قصوردرپرستاری برایاس شواهدکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری

تزریق سرخوددارو

        پایان دادن به زندگی بیمار

 تعبیه آنژیوکت بیش ازحدمعمول

تهدید یابدرفتاری بابیمارمخصوصاکودکان

تزریق دارودرشریان یا محلی که باعث آسیب محیطی شود.

همکاری درسقط جنین

افشای اسرار مریض ها

دستکاری پرونده

کم کاری درفرایندمراقبت از بیماران

خودداری ازکمک به مریض ها

دلایل رایج شکایت از پرستاران

براساس نظرات کارشناس رسمی دادگستری پرستاری به دلیل افزایش هزینه(انتظارات مردم باتوجه به هزینه ی بالایی که پرداخت میکنند بیشتر می شود)،آگاهی بیشترمردم از منشورحقوق بیمار،محیط مستعدشکایت ،ازجمله عواملی هستندکه باعث شده شکایت های مردم از پرستاران بیشتر شود.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 100% - 100 votes
کارشناس رسمی دادگستری