مخالفت کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری بااتانازی مریض توسط پرستار

نظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری درمورد اتانازی بیمار

براساس نظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری اتانازی) (otanaziریشه یونانی دارد و متشکل ازدوکلمه مرگ و خوش می باشد وبه معنای کمک به مرگ افرادی است که از دردرنج میکشندوباعنوان های مختلفی مثل مرگ شیرین مرگ راحت مرگ خوش نیزشناخته می شود.عموما این کاربرای افرادی استفاده میشود که امیدی به بهبودیشان نیست یابیماران لاعلاج بیمارانی که مشکل شدید روانی دارندکه بودن دراین دنیاآنهارا رنج می دهد.اتانازی( otanazi) به دوروش فعال وغیر فعال تقسیم بندی می شود.درروش فعال پزشک یاپرستارمستقیم درمرگ بیمارنقش دارندمثلا داروی کشنده تزریق میکند اما درروش غیرفعال پرستار یاپزشک مقدمات مرگ را فراهم میکندودارورابه بیمارتزریق میکند  وبیمار خودبه خودمی میرد.

مخالفت کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری درمورد اتانازی

به عقیده کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری اتانازی نوعی گرفتن حیات وزندگی از فرده دیگرمی باشدوبااین کار فردراازادامه ی زندگی محروم میکنندویک نوع خودکشی و ناامیدی ازرحمت خداوندمحسوب میشودچون مالک جان انسانهافقط خداست وفقط خداست که میتواندجان انسان رابگیردواتانازی یک نوع دخالت درکاره خداوقتل عمد به شمارمی رود ازاین روکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری بااین کاربه شدت مخالف هستند.

انواع اتانازی ازنگاه کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری

به عقیده کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری اتانازی به دونوع فعال یاغیرفعال ویامستقیم یاغیرمستقیم تقسیم بندی می شود

نوع فعال اتانازی به سه دسته داوطلبانه،غیرداوطلبانه،اجباری تقسیم بندی می شودونوع غیرفعال به دودسته غیرفعال داوطلبانه وغیرفعال غیرداوطلبانه تقسیم بندی می شود.

اتانازی فعال

درآتازی فعال داوطلبانه  بیمارخودش به دلیل دردورنج وسختی هایی که متحمل می شودخواستاراین است که زندگیش پایان بپذیرد.امادراتانازی( (otanaziفعال غیرداوطلبانه بیمارخودش نسبت به مرگش آگاهی ندارد برای مثال بیمار بیهوش میباشدودیگران واطرافیان ووالدین بیمار تصمیم گیری به مرگ بیمارمیکنند.وپزشکان وپرستاران بعد از گرفتن رضایت ازخانواده ی بیمار رونددرمان راقطع میکنند.دراتانازی فعال اجباری بیمار خودش به ادامه ی درمان وزندگی علاقه دارندامااطرافیان بیمارتصمیم میگیرند که درمان رابرای بیمارقطع کنند.

قوانین کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری درمورد اتانازی فعال

بنابه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری اگراتانازی فعال اجباری باشد طبق بندالف ماده ی ۲۹۱ نوعی قتل عمد محسوب می شود.واین حکم برای اتانازی فعال غیرداوطلبانه نیز صادق است. وکسی که مرتکب این کار میشود وموجب ترس دیگران،وبی نظمی واختلال درامنیت جامعه شود به حبس ازسه تاده سال محکوم میشود. امااگراتانازی ازنوع فعال داوطلبانه باشدمجازات فردمرتکب طبق ماده ۳۶۶ کاهش می یابد.

اتانازی غیرفعال از نظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری

اتانازی غیرفعال داوطلبانه نوعی ازاتانازی میباشدکه بیمار خودش خواستارمرگ میباشد ودرمان راپس میزند.اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه نوعی ازاتانازی است که پزشکان مطمینندکه که بیمار علایمی ازبهبودی نشان نمیدهدوادامه دارن درمان کاری بیهوده است .

قوانین آتازی غیرفعال ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری پرستاری

اگراتانازی غیرفعال داوطلبانه باشداگرپزشکان وپرستاران تلاش خودرابرای بهبودی بیمارانجام داده باشد وبیمارهیچ عکس العملی نشان ندهدورونددرمان رادروسط کارقطع کنند بنا به ماده ی ۳۶۶ ازمجازاتشان کاسته میشود امااگرازابتدادرمانی رابرای مریض شروع نکنند دراین جانوعی قتل عمدمحسوب میشود.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 85% - 100 votes