برخورد کارشناسان رسمی دادگستری پرستاری درمقابل افشای اطلاعات پرونده بیمار

منشورحقوق بیماران ازنظرکارشناس رشته پرستاری

براساس نظرات کارشناس رسمی رشته پرستاری تمام بیماران حقوقی دارندکه یکی ازمهم ترین حقوقی که بیماران دارند این است که اسرارواطلاعات داخل پرونده شان نوع بیماری که دارندبه صورت محرمانه باقی بماند.موضوع محرمانگی به قدری مهم است که درمعاهده پزشکی جز حقوق بنیادین بیماران ذکرشده است.به همین دلیل کارشناس دادگستری رشته پرستاری به پرستاران وپزشکان تاکید میکنندکه که درحفظ اطلاعات واسراربیمارن کوشاباشند.عدم راز داری پرستاران وپزشکان باعث میشودکه بیماربه کادردرمان بی اعتمادشودورونددرمان دچارمشکل میشود.این کارشناسان بیان کرده اند که موضوع رازداری درماده 4 منشورحقوق بیمارذکرشده است.

برخوردکارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری درمقابل افشای اسراربیماران

افشای اسراربیماران مسئولیت کیفری،انتطامی،ومدنی برای پرستاران ایجادمیکندویکی ازموارد تخلفات وقصور پرستاری است. براساس ماده ۱۹ ابتدابه صورت کتبی توبیخ می شوند.ودرصورت تکراراز سه ماه تایک سال ازکارکردن محروم میشود وهمچنین خسارتی که به بیماروارد میشود نیز باید پرداخت شود.

موارد مجاز افشای اسراربیمار

کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری اعلام کردند همان طورکه افشای اسراربیماران جرم محسوب میشود اما مواردی نیزوجوددارد که حق قانونی برای ارایه اطلاعات دارند مانند زمانی که کارکنان قسمت حسابداری بیمارستان خواستار پرونده بیمارباشدطبق قانون ۱۲۰. زمانی که پزشک معالج درخواست مشاوره برای مریض میدهد پزشک مشاور نیز میتواندبه اطلاعات مریض دسترسی پیدا کندطبق قانون ۱۲۲.وقتی که بیمارخلافکار باشد وقاضی برای کشف اطلاعات پرونده را دراختیارش قراردهیم طبق قانون ۱۲۸.

همچنین زمانی که مریض دارای بیماری هایی واگیر دار خطرناکی باشدمثل هپاتیت ایدز که آثار نامطلبوبی برجامعه دارد میتوانند اطلاعات رادراختیاردیگران قراردهند.

محرمانگی ومراقبت مداوم بیمار

از نظرکارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری تنهاپزشک و کادر درمان میتوانند به پرونده بیمار دسترسی داشته باشند اما اگربرحسب نیاز بیمار احتیاج به این داشت که به مرکز درمانی دیگری مراجعه کند پزشک معالج وکادردرمانی مرکز جدید نیز میتوانند پرونده بیماررابرسی کنند اما اگرهر فرددیگری بخواهد به پرونده و اطللاعات بیمار دسترسی داشته باشد نیازمند مجوز است.

اطلاعات بیمار محرمانه است

براساس نظرکارشناس دادگستری رشته پرستاری تمام اطلاعات بیمار محرمانه می باشد وهیچ کسی حق افشای آن ندارد افشای اطلاعات بیمارممکن صدمات وخسارت های جبران ناپذیری به مریض وارد کنداین کارشناسان بیان میکنندکه دربیمارستان ازباید از نوشتن نوع بیماری برروی تخت جلوگیری شود واگر خواستنداین کارراکنند باید نوع بیماری را باکدهای مخصوصی مشخص کنندکه تنها پزشک وکادر درمان اطلاع داشته باشند‌.

جنبه خصوصی افشای اطلاعات

ازنظرکارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری افشای اطللاعات مریض جنبه خصوصی دارد اگر کادر درمان اطلاعات مریض راافشاکنند و مریض هم از حق وحقوق خود اطلاع باشد میتواند شکایت کند وازطریق قانون اقدام کندبنابراین  فردی که اطلاعات راافشا میکند براساس قانون ۷۲۷ تعزیرات فقط درصورت وجودشاکی مجازات میشود

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 100% - 100 votes
کارشناس رسمی دادگستری